Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem i Administratorem www.taniekasetony.com jest:
PPHU "Printsystem" Pszczoliński Andrzej, ul. Żorska 283, 44-251 Rybnik, NIP: 642-000-60-99 Ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Rybniku pod numerem 20934. Zwanej dalej jako „administrator” lub „usługodawca”.
1.2 Serwis Taniekasetony.com dostępny jest pod adresem http://www.taniekasetony.com
1.3 Niniejszy regulamin określa:
a) warunki korzystania z serwisu;
b) zasady przyjmowania zleceń;
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
d) warunki reklamacji;
e) warunki przyjmowania plików do druku;
f) odpowiedzialność TanieKasetony.com;

2. Warunki korzystania z serwisu www.taniekasetony.com

2.1 Korzystanie z serwisu www.taniekasetony.com (zwanego dalej jako „Taniekasetony.com”) oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
2.2 Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto w systemie Taniekasetony.com.
2.3 Aby utworzyć konto w Taniekasetony.com należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.taniekasetony.com.
2.4 Konto danego Klienta w Taniekasetony.com może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.
2.5 PPHU "Printsystem" zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Klienta, którego konto zostało usunięte.
2.6 Dane wprowadzone przez Klienta przy tworzeniu konta w Taniekasetony.com można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres biuro@taniekasetony.com

3. Zamówienia

3.1 Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający konto w Taniekasetony.com. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
- złożenie zamówienia poprzez serwis www.taniekasetony.com
- jeżeli produkt jest z opcją "grafika" należy wgrać na serwer plik z projektem graficznym
- dokonać płatności na podstawie otrzymanej FV proforma
3.2 Zamówienia w Taniekasetony.com można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
3.3 Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w Taniekasetony.com będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku Taniekasetony.com będą ustalane indywidualnie z Klientem.
3.4 Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez Taniekasetony.com danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych PPHU "Printsystem" zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.
3.4.1 Terminy realizacji zamówień w kalkulatorach i cennikach podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.
3.4.2 Termin realizacji liczy się od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty.
3.4.3 Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji. Maksymalny termin realizacji zamówienia jest kalkulowany automatycznie w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
3.4.4 Zamówienie jest gotowe do odbioru w siedzibie PPHU "Printsystem" lub wysyłki kurierem w terminie określonym w podsumowaniu zamówienia oraz w e-mailu z potwierdzeniem rejestracji zamówienia.
3.4.5 Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony PPHU "Printsystem" w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.
3.4.6 Czas dostarczenia przesyłki wynosi zazwyczaj 1-2 dni robocze. Za terminowość dostaw odpowiada firma kurierska realizująca przesyłkę. Przyjęcie towaru z późniejszym terminem realizacji na magazyn wysyłkowy nie jest równoznaczne z jego wysyłką w tym samym dniu.
3.4.7 W wypadku zrealizowania dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie (pochodzących od tego samego Klienta, z tym samym adresem wysyłkowym) PPHU "Printsystem" może podjąć decyzję o zapakowaniu ich do jednej przesyłki w celu ograniczenia kosztów dostawy.
3.5 Anulowanie zlecenia w całości opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości: do 24 godzin-30zł netto, od 24 do 72 godzin-100 zł netto, od 4 do 6 dni-75% wartości zamówienia (nie mniej niż 150 zł netto). Zwrot za anulowane zlecenie zostanie pomniejszony o tą kwotę.
3.6 Zamówienia:
- nieopłacone,
- nieprzekazane do realizacji,
- odrzucone i nie wznowione,
starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

4. Reklamacje

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany w Taniekasetony.com, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem Taniekasetony.com logując się na swoje konto. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia można przesyłać na adres biuro@taniekasetony.com
4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji:
4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w Taniekasetony.com, numerem faktury VAT i zlecenia, które chce zareklamować.
4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności. Zdjęcia uszkodzenia prosimy przesłać na adres biuro@taniekasetony.com.
4.2.3 W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem Taniekasetony.com niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich informacji w Formularzu Reklamacyjnym oraz opis niezgodności. Reklamacje nie spełniające tych kryteriów nie będą rozpatrywane.
4.2.4 Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
4.2.5 Terminy zgłoszenia reklamacji Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
4.2.6 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.
4.2.7 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu 2 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia. Reklamacje należy złożyć za pośrednictwem serwisu Taniekasetony.com logując się na swoje konto.
4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki:
4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru
- Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji PPHU "Printsystem" do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
- Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
4.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki:
- Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do PPHU "Printsystem" na koszt Odbiorcy.
- Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.
- Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie PPHU "Printsystem". Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni.

5. Materiały do druku

5.1 PPHU "Printsystem" nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, PPHU "Printsystem" może odmówić drukowania takich materiałów.
5.2 PPHU "Printsystem" nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta
5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji: Pliki graficzne - przygotowanie
PPHU "Printsystem" NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.
5.4 Wszystkie dokonywane przez PPHU "Printsystem" korekty prac są przesyłane do Klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji drogą mailową.
5.5. PPHU "Printsystem" nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.
5.6 TanieKasetony.com nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.

6. Zakres odpowiedzialności

6.1 PPHU "Printsystem" nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści
b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez PPHU "Printsystem"
d) Wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe
e) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta
f) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem Klienta a bankiem Printsystem
h) Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.3 regulaminu)

7. Własność intelektualna.

Zawartość strony internetowej WWW.TANIEKASETONY.COM jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu WWW.TANIEKASETONY.COM oraz treści w nim zawartych należą do firmy PPHU "Printsystem" Pszczoliński Andrzej. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe należą do serwisu WWW.TANIEKASETONY.COM. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony WWW.TANIEKASETONY.COM bez zgody właściciela jest ZABRONIONE.

menu
keyboard_arrow_upkeyboard_arrow_down